Общи условия на: Kakvodaqm.bg

Благодарим ви, че използвате нашата платформа!!!

Като „Потребител“(физическо лице използващо платформата) вие приемате следните условия. Моля прочетете ги:

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. „ПОТРЕБИТЕЛ“е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на онлайн платформата.

2. „СОБСТВЕНИК НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА“ е фондация „Баланс и здраве завинаги“, с булстат номера на фондацията: 177143033 .

3. „УСЛУГА/И“на онлайн платформата включват:

  • получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на онлайн платформата;
  • възможност за участие чрез публикуване на предложения и коментари в онлайн платформата;
  • възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за безплатен и пълен достъп до изградената функционалност за обикновени потребители (които не са администратори) да се ползват от информационните ресурси на онлайн платформата;

II. Общи разпоредби

4. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на онлайн платформата Kakvodaqm.bg и СОБСТВЕНИКA НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА.

5. Вие получавате правото да използвате услугите на онлайн платформата единствено за лични/нетърговски цели.

6. Ограничения при използването могат да бъдат налагани само ако не се спазват настоящите общи условия за ползване на онлайн платформата, или се нарушава чл. 39, ал. 2 от Конституцията на Република България („Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. (2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.“)

7.При добавяне на мнение/коментар и/или отправяне на предложения по темите, Вие се съгласявате да спазвате настоящите общи условия за ползване. СОБСТВЕНИКЪТ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА не носи отговорност за изразените от Вас мнения, като всякакви расистки, хомофобски, сексистки, шовинистки коментари/текстове ще бъдат изтривани, както и такива приканващи към насилие над хора или животни.

III.Достъп

8. Фондацията си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

9. Фондацията си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Фондацията няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. Авторски права

10. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на онлайн платформата са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

11. Всеки има право да цитира информация от онлайн платформата, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес. Включването на връзки към материали от онлайн платформата и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на СОБСТВЕНИКA НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА.

12. Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на СОБСТВЕНИКA НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА, е забранено.

V. Защита на личните данни 13. Фондацията, чрез Платформата не събира/обработва/съхранява лични данни. Фондацията следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

VI. „БИСКВИТКИ”

14. Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

VII. Промени

15. СОБСТВЕНИКЪТ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

VIII. Отговорност

16. Информацията, намираща се на Платформата, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.
17. Информацията, материалите, предложенията, мненията и коментарите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на „последна инстанция“. Фондацията не носи отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в онлайн платформата.

18.УСЛУГИТЕ на онлайн платформата се предоставят на потребителите без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. Фондацията не може да бъде подведена под отговорност за каквито и да било щети на трети лицапроизлезли от употребата или невъзможността от употреба на информация на онлайн платформата, дори ако фондацията е била предупредена за възможността от възникването им.

19.Фондацията си запазва правото да прави корекции в информацията/материалите по темите с онлайн платформата по всяко време без предварително уведомяване.